STRÁŇ SV. URBANA
ŠENKVICE

Všetky
pozemky sú
predané!

Stráň sv. Urbana Šenkvice

O projekte

Projekt IBV Šenkvice – Stráň Sv. Urbana bol pilotným projektom realizovaným developerskou skupinou BEL-HOUSE, a.s. v lokalite Bratislavy. Vlastnícke právo k záujmovému územiu získala spoločnosť IN-SPA RT, s.r.o., člen developerskej skupiny BEL-HOUSE, a.s., v roku 2007. Proces právnej prípravy projektu (zmena územného plánu vydaním záväzného stanoviska obce, územné konanie, stavebné konania) prebiehal v rokoch 2008 a 2009. V roku 2009 sa začala samotná výstavba predmetnej lokality, ktorá spočívala v realizácii prístupovej komunikácie (cestné teleso z asfaltobetónu a jednostranný chodník, prívodné energetické siete) od ulice Vištuckej v obci Šenkvice k samotnej lokalite.

Ešte v tom istom roku bola na lokalite vybudovaná miestna komunikácia z asfaltobetónu a dvojstranný chodník, rozvodné siete plynu, vody, dažďovej a splaškovej kanalizácie a z nich vyvedené jednotlivé prípojky zabezpečujúce prívod a odvod médií pre jednotlivých 46 stavebných pozemkov. Dnešný stav predmetnej lokality, dôraz pri výstavbe na realizáciu naozaj kvalitnej infraštruktúry (napr. realizácia podložia vozoviek komunikácií dosahujúcich parametre ciest I. triedy; umiestnenie rozvodov vody, elektriny, plynu a najmä kanalizácií v zelených pásoch a v chodníku, nie pod cestným telesom, a to aj napriek úbytku predajnej plochy, a teda nižšiemu profitu developera, čo je pozitívom, najmä keď to porovnáme s nevyhovujúcim stavom vozoviek na Slovensku, bohužiaľ aj pri nových projektoch; nadštandardný stredový verejný komunikačný priestor v šírke 13 metrov; primeraný stav zelene; proporčne ucelené veľkosti stavebných parciel) vytvorili slušný základ dobrého mena investora v oblasti Pezinka, čo sa potom odvíjalo na jeho ďalšom projekte v lokalite obce Viničné. Poznávacím znakom investora, okrem nezameniteľných svietidiel verejného osvetlenia, bolo vybudovanie prípojok jednotlivých sietí nie len voľným ukončením rúrových komponentov, ale odovzdaním ich ukončenia v podobe vodomernej šachty, resp. revíznej šachty, resp. skrinky NN prípojky, resp. guľového uzáveru plynu. Samozrejmosťou je spevnený, farebne odlíšený vjazd na každý samostatný stavebný pozemok s povrchom zo zámkovej dlažby.

   Projekt IBV Šenkvice – Stráň Sv. Urbana sa stal pre investora istým modelovým vzorom, na ktorého základoch sa snaží realizovať ďalšie projekty na území Slovenska.

Galéria


Prosím pripočítajte k 8 číslo 9.